آخرین خبر/ حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش درباره برگزاری امتحانات پایه دوازدهم گفت: به علت اهمیت امتحانات در پایه دوازدهم، با هماهنگی ستاد ملی کرونا امتحانات این پایه حضوری برگزار خواهد شد و تعداد پایگاه ها 50 درصد افزایش پیدا میکند.