صدا و سیما/ بنیاد ابو علی سینا در روسیه پل شناخت روس ها با فلسفه و عرفان و اسلامی شده است و در ابام کرونا و به علت بسته بودن مجامع دانشگاهی رنگ و بوی مجازی داغتری گرفته است.