تسنیم/ حال و هوای سالن‌های امتحانات دبیرستان‌ها در نخستین روز امتحان را مشاهده می کنید.