آخرین خبر/ به کمک اراضی پادگان 06 در شمال شرق پایتخت بوستانی 50 هکتاری احداث خواهد شد.