آخرین خبر/ پای صفحات غیرواقعی مجازی به ثبت نام های اینترنتی مدارس هم باز شد.