آخرین خبر/ سیر تا پیاز ماجرای قتل رومینا را از زبان مادر و پدر و پسری که دلیل فرارش بود، می بینید و می شنوید.