آخرین خبر/ دلیل عدم مراجعه مردم برای اخذ بیمه شخص ثالث را می بینید و می شنوید.