آخرین خبر/ نگاهی به وضعیت بازار تهران در روز تعطیل کرونایی بیاندازید.