آخرین خبر/ پرسش از کسانی که که در مترو هم ماسک نمی زنند را مشاهده کنید.