صدا و سیما/ طفره رفتن برخی برای ماسک زدن به معنی تهدید جان دیگران است.