فارس/ حدود ۳ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که در صورت درمان آن ها ، گام موثری در جهت پیشبرد سیاست های جمعیتی خواهیم داشت.