آخرین خبر/ جوان شجاع رامهرمزی که جان ۱۱ نفر را در کلینیک سینا نجات داد.
عنایت آزغ پس از آزمون در آتش نشانی استخدام خواهد شد.