آخرین خبر/ امروز آغاز قانون جدید زدن اجباری ماسک بود. گزارشی از وضعیت مراکز خرید و حمل و نقل عمومی در اولین روز اجباری شدن استفاده از ماسک را مبینید.