آخرین خبر/ گذری بر آرامستان ها می تواند تلنگری برای جدی گرفتن کرونا باشد.