آخرین خبر/ تشکیل مدرسه اورژانسی در قبرستانی هندی را مشاهده می فرمایید.