خبرگزاری دانشجو/ برکناری آقای شهردار به دلیل قطع درختان خیابان فلسطین تهران را ببینید.