آخرین خبر/ سه توصیه بهداشتی که به اندازه تمام تعطیلی ها در کاهش کرونا اثر خواهد داشت.