آخرین خبر/ مبالغ جریمه 59 عنوان تخلف به روز می شوند.

جریمه گران فروشی دارو از 5 هزار تومان به 900 هزار تومان تا 18 میلیون رسید