صدا و سیما/ در کنار ماسک تغییر برخی رفتارها، می تواند سرعت انتقال ویروس کرونا را کاهش و زنجیره آن را قطع کند.