آخرین خبر/ توضیح مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد روند حذف دفترچه های بیمه را می بینید.