/ با توجه با اعلامیه استانداری از شنبه یک سوم کارمندان ادارات میتوانند به مرخصی یا دور کاری بروند.