ورزش 3/ تمرین امروز زنیت با حضور سردار آزمون(21-04-98)