آخرین خبر/ بسیاری از کارمندان دولت فدرال آمریکا پس از تعطیلی دولت دنبال کار دیگر یا به دنبال بازنشستگی پیش از موعد هستند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید