آخرین خبر/ تصاویری از بازگشایی مساجد برای برگزاری آخرین نماز جمعه ماه رمضان در لبنان را ببینید.