صدا و سیما/ شبکه CBS گزارش داد: ناامنی غذایی در سراسر آمریکا، همانند ویروس در حال پخش‌شدن است! آمار واقعی بیکاری دو برابر آمار رسمی است!