آخرین خبر/ خیابان های پاریس شاهد عادی شدن اوضاع بعد از شیوع کرونا است.