جماران/ یکی از چالش های بزرگ دولت افغانستان در کابل ترورهای زنجیره ای و آدم ربایی برای پول است.