فرهیختگان/ استقبال از خودروهای زرهی آمریکا در حومه تل تمر سوریه با سنگ را ببینید.