صبح نو/ آتش زدن خودروها, ساختمان ها و مقر پلیس در شهر مینیاپلیس مرکز ایالت مینه سوتا امریکا را مشاهده کنید.