تسنیم/ تصاویر برخورد زشت پلیس با معترضان آمریکایی را میبینید که در پی خفه کردن یک سیاهپوست توسط پلیس به خیابان ها ریختند.