آخرین خبر/ روایت کامران نجف زاده از تاریخ نژادپرستی در آمریکا را ببینید.