آخرین خبر/ زیرگرفتن معترضین به تبعیض نژادی در سن خوزه کالیفرنیا توسط یک خودروی سواری را ببینید.