آخرین خبر/ نفس‌های بریده شده زیر زانوی پلیس، شعله‌ی خشم مردم آمریکا را برافروخت.