جماران/ پلیس آمریکا برای مقابله با معترضان در اعتراضات اخیر بجای رنگ درون اسلحه مخصوص خود از اسپری فلفل استفاده کرده است! نیروهای پلیس آمریکا به سمت خبرنگاران هم شلیک می کنند.