فارس/ مالیات ‌دهنده آمریکایی از دیدن توپ و تجهیزات ارتش #آمریکا در خیابان‌ها تعجب کرده است. تجهیزاتی که سال‌هاست جزیی از زندگی روزمره شهروندان خاورمیانه با فاصله‌ای چندهزار مایلی شده است!