نسیم/ پس از اعتراضات ضد تبعیض شدید مردم، کاخ سفید در تاریکی فرو رفت.