نسیم/ برخورد شدید پلیس واشنگتن با فیلمبردار BBC را در این ویدئو ببینید.