آخرین خبر/ محافظت معترضان به تبعیض در آمریکا از فروشگاه ها و اماکن عمومی را در این ویدئو ببینید.