جام نیوز/ لحظاتی از تعقیب و گریز پلیس در آمریکا را میبینید. تعقیب و گریزی که با همیشه فرق دارد.
گارد ملی تانک به خیابانها آورد و ...