انتخاب/ ترکیه با احداث سد ایلیسو بر روی رود دجله از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می‌کند و تبعات زیست‌محیطی و تنش آفرینی بین کشور‌های ترکیه عراق و ایران ایجاد خواهد کرد. این جنگ آب که به نوعی اردوغان آن را آغاز کرده است بی‌شک تبعات جبران‌ناپذیری بر شرایط اقلیمی خاورمیانه خواهد گذاشت و می‌تواند چهره آینده این منطقه به کلی دگرگون کند.