آخرین خبر/ ساعت حکومت نظامی از ۸ شب تا ۵ صبح برقرار شده یعنی ۲۰ دقیقه قبل از غروب خورشید، این محدودیت از جنگ جهانی دوم در این شهر بی سابقه است.