نسیم/ فیلمی که کاربران آمریکایی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد یکی ‌از پلیس‌هایی که باعث ضربه مغزی شدن پیرمرد آمریکایی شد، همان کسی است که روز قبل بصورت نمادین در برابر معترضان زانو زده بود.