آخرین خبر/ تصاویری از حک کردن شعار جان سیاهپوستان مهم است بر کف خیابان شانزدهم منتهی به کاخ سفید توسط شهرداری واشنگتن دی سی را میبینید.