تسنیم/ تداوم شرایط نامساعد جوی در شهرهای مختلف ایتالیا از جمله ونیز، موجب بالا آمدن سطح آب در این شهر شده است.

پدیده بالا امدن آب در این موقع از سال طی ۲۰ سال گذشته بی سابقه است.