جام نیوز/ ضربات کینه‌شتری پلیس آمریکا به معترضان را مشاهده می کنید.