آخرین خبر/ ایالات متحده در بهاری سخت مشغول مبارزه با اعتراضات علیه تبعیض نژادی با چاشنی خشم پلیس است.