صدا و سیما/ نخستین تجمع جنبش ضد سرمایه داری در پاریس پس از پایان قرنطینه کرونا را می بینید.