انتخاب/ اوضاع لیبی باعث شده است که مصر و ترکیه که در بحران لیبی هر کدام از یک طرف منازعه حمایت میکنند خود را برای رودر رویی در خاک لیبی آماده کنند.