انتخاب/ نکاتی در مورد ورود احتمالی مصر به لیبی و دوئل آنکارا و قاهره در این کشور را مشاهده می کنید.