انتخاب/ کیم یو جونگ، [خواهر رهبر کره شمالی]، جایگاهش را بین دایره سیاسیون تقویت کرده، او خود را به عنوان مسئول مسائل مرتبط با کره جنوبی به رسانه ها نشان داده است.

کیم‌جونگ اون [رهبر کره شمالی] بیشتر روی آمریکا متمرکز شده است. کره شمالی برای جانشینی بر اساس نسل خونی تصمیم می‌گیرد و او این ویژگی را دارد، مهمترین مسئله در آنجا از نسل کیم بودن است. منتقدان "کیم‌ یو جونگ" مسئله را فقط در زن بودن او نمی‌بینند بلکه او بسیار جوان است.
او بیش از حد مورد توجه رسانه های کره جنوبی است.